Gratitude to Alexander Ustinov

http://geodesy-ngc.gcras.ru/fiches/ustinov.pdf