Victor Savinykh, Victor Bykov, Alexander Karpik, Bolot Moldobekov, Gennady Pobedinsky, Gleb Demianov, Vladimir Kaftan, Zinovy Malkin and Grigory Steblov

Organization of the North East Eurasia Reference Frame

http://geodesy-ngc.gcras.ru/fiches/NEEREF.pdf

Additional information